Enter the e-mail where we will send you an activation code


Znate li kako da napravite dugoročni portfolio sa fiksnim prihodom?

Sinteza Sinteza
pre 12 mes.
Znate li kako da napravite dugoročni portfolio sa fiksnim prihodom?

Kada se razmišlja o berzanskom i finansijskom tržištu prva asocijacija većine ljudi je trgovanje akcijama ili instrumentima koji mogu doneti brzu zaradu.

Međutim, investiranje je individualna stvar. Ne postoji opšta matrica investiranja, već se ona formira u skladu sa preferencijama investitora.

Najveći deo tržišta inače čine nisko rizični plasmani bilo da se radi o ulaganjima pojedinca ili velikih investitora. Što se sa više novca raspolaže, sklonost ka riziku se smanjuje. Štaviše, za veliki broj investitora, primarni cilj plasmana je održanje vrednosti kapitala sa garantovanim tokom prihoda. Ovakav pristup kod privatnih lica po pravilu primenjuju osobe koje razmišljaju o penziji, odnosno one koje svoj portfolio vide kao deo dugoročno penzionog plana.

Pravilo da se investira u više instrumeneta još je utvrdio Benjamin Graham, otac investiranja, koji je sugerisao ulaganje kako u akcije tako i obveznice. Ova mantra i danas se primenjuje osim što je u igri malo više instrumenata i struktura je prilagođena.

Kako po pravilu treba da izgleda savremeni dugoročni portfolio sa fiksnim prihodom? 

Ulaganje u akcije mora biti koncentirasano na kompanije sa politikom redovne isplate dividendi po mogućstvu što veće. Na tržištu postoji dovoljno ovakvih kompanija, ali bi trebalo uzeti u obzir one koje ispunjavaju sledeće uslove:

Minimalna godišnja dividenda 2,5%
Beta manji od 1
P/E racio ispod 1,75
Osim ovoga,  treba ulagati u akcije kompanija sa što većom kapitalizacijom i obavezno u više sektora, pri čemu ulaganje u akcije ne treba da bude veće od 40% ukupnog portfolija.

Obveznice sa višim prinosom su dobar izbor. Međutim one su poznate kao junk obveznice  ili “smeće obveznice” tako da ne preporučujemo individualno investiranje već ulaganje u fondove koje investiraju u ove instrumente, i imaju odličnu istoriju perfomanski dugi niz godina. Ovde možete investirati i u zatvorene fondove gde neto vrednost može biti manja od cene na tržištu, no sigurnije je držati se otvorenih fondova, gde je vrednost tačno utvrđena kao NAV vrednost i gde postoji likvidnost. Takodje dobar izbor mogu biti i obveznice država u razvoju (emerging markets) ili investiranje u ETF-ove.

Ulaganje u instrumente kojim se finansira sektor nepokretnosti je odličan način da se osigurate od rizika tržišta kapitala, što možete uraditi ili individualnim investiranjem u nepokretnosti ili u instrumente kao što su fondovi ili u SAD-u takođe investicioni trustovi.

Na kraju ne zaboravite da ako ste skloni što manjem riziku, deo portfolia može biti u novcu ili novčanim ekvivalentima.

0 comments

Ekonomija