Enter the e-mail where we will send you an activation code


Fintel energija: Prvi IPO u Srbiji posle 75 godina

Blic Blic
pre 7 mes.
Fintel energija: Prvi IPO u Srbiji posle 75 godina

Na internet stranicama Beogradske berze, objavljen je Jedinstveni prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje na regulisano tržište kompanije Fintel Energija a.d. Beograd. Time je zvanično započet proces inicijalne javne ponude akcija ove kompanije, koja, za unapređenje poslovanja, planira da ovim putem prikupi 27,5 miliona evra, kroz emitovanje 6.500.000 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 500 dinara po akciji.

Upis i uplata akcija se obavlja u investicionom društvu M&V Investments a.d. Beograd ili određenim ekspoziturama Komercijalne banke, navedenim u Prospektu. Upis akcija će trajati narednih 90 dana, nakon čega se očekuje i njihovo uključenje u trgovanje na Prime Listing Beogradske berze.

Prvo trgovanje akcijama Fintel energije na domaćoj berzi očekuje se tokom novembra, nakon završetka procesa upisa akcija. Javna ponuda akcija će se smatrati uspešnom ako najmanje 1.500.000 novih akcija bude upisano i uplaćeno.

- Ovo je izuzetno značajan dan za domaće tržište kapitala, privredu i građane. Po prvi put jedna privatna kompanija koja posluje u Srbiji prikuplja sredstva za buduće poslovanje putem tržišta kapitala. Na ovaj način se otvaraju nove mogućnosti, kako za kompanije, tako i za potencijalne investitore koji će, na bazi raspoloživih informacija javno dostupnih u objavljenom prospektu, moći da donesu investicionu odluku. Nadamo se da će sada, kada je u Srbiji zvanično uspostavljen i testiran poslovni ekosistem koji će olakšati prikupljanje kapitala, i drugi privrednici i tržišni akteri prepoznati mogućnosti finansiranja poslovanja putem domaće Berze i značaj finansiranja organskog rasta kompanije na ovaj način - izjavio je Siniša Krneta, direktor Beogradske berze.

U prospektu moraju biti navede sve neophodne informacije o kompaniji i hartijama od vrednosti koje će kompanija emitovati, a koje će investitorima omogućiti objektivnu procenu svih aspekata poslovanja, ali i potencijala za rast u budućnosti i donošenje kvalifikovane investicione odluke, saopštili su sa Beogradske berze.

Prvo trgovanje tokom novembra, nakon upisa akcija

Prospekt je zakonom regulisan dokument, odobren od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, na osnovu kojeg se i građanima i profesionalnim investitorima omogućava donošenje odluke o tome da li žele da ulože svoja sredstva i na taj način postanu suvlasnici kompanije i učestvuju u njenim poslovnim aktivnostima i rezultatima. Bilo koja investicija u akcije povezana je sa brojnim rizicima, koji se jasno navode u prospektu, a na investitorima je da procene da li su ti rizici prihvatljivi i u kojoj – naglašeno je na Beogradskoj berzi.

0 comments

Belex